برنامه زمانبندی پروژه فنس کشی

- برنامه زمانبندی پروژه فنس کشی

برنامه زمانبندی پروژه فنس کشی

یک نمونه برنامه زمانبندی پروژه فنس کشی

 

تایید شده توسط کارفرما

فایل در قالب MSP

 

شامل فعالیت های زیر

 

کلا 78 فعالیته

اجرای جاده پیرامونی
نقشه برداری
برداشت خاک نباتی
  اجرای لایه خاکریزی بستر تقویتی با تراکم 95 درصد
  اجرای لایه های خاکریزی با تراکم 95 درصد
  اجرای لایه اساس
اجرای فنس کشی

حفاری پایه های فنس
نصب پایه های بتنی فنس
نصب تیرهای افقی بتنی
نصب ستونهای عمودی
نصب توری فنس
نصب سیم خاردار
لکه گیری

توجه : برنامه مورد تایید است ودر یکی از پتروشیمیهای جنوب کشور اجرا شده

برای دانلود کلیک کنید