پرسش نامه های ساختار سازمانی به همراه محاسبات آلفای کرونباخ

- پرسش نامه های ساختار سازماني به همراه محاسبات آلفای کرونباخ

پرسش نامه های ساختار سازمانی به همراه محاسبات آلفای کرونباخ

فایل اصلی ZIP شده است

پرسش نامه ساختار سازمانی  ( برگرفته شده از پژوهش  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  بررسی ساختار سازمانی شرکت بهره برداری و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب

فایل اصلی پرسش نامه   :  DOC 

حجم فایل    :  228 کیلو بایت  

تعداد کل صفحات :  18 صفحه

 فهرست مطالب

9- پرسش نامه ها   : 9 صفحه

10- محاسبات پرسش نامه ها ( محاسبه آلفای کرونباخ ) : 9 صفحه

 

 

این فایل از پنج پرسش نامه تشکیل شده است .

پرسش نامه  اول شامل  7 سوال که مربوط به  پیچیدگی  می باشد .

پرسش نامه  دوم شامل  7 سوال که مربوط به  رسمیت می باشد .

پرسش نامه  سوم شامل  10 سوال که مربوط به  تمرکز می باشد .

پرسش نامه  چهارم  شامل  10 سوال که مربوط به  ارزیابی مشخصه مکانیک / ارگانیک سازمان

می باشد .

پرسش نامه  پنجم شامل  5  سوال که مربوط به  متغیرهای محتوایی :  محیط ، تکنولوژی ، فرهنگ

می باشد .

 

پیوست نیز محاسبات مربوط به محاسبه آلفای کرونباخ می باشد که در 9 صفحه محاسبه شده است .

برای دانلود کلیک کنید