محاسبه تغییرات آنتالپی و آنتروپی مواد خالص با معادله حالت SRK و Peng-Robinson

- محاسبه تغییرات آنتالپی و آنتروپی مواد خالص با معادله حالت SRK و Peng-Robinson

محاسبه تغییرات آنتالپی و آنتروپی مواد خالص با معادله حالت SRK و Peng-Robinson

معادله حالت معادله­ای است که برای یک ماده خالص (یا یک مخلوط) بین ویژگی­های فشار، درجه حرارت و حجم یک مخلوط ارتباط برقرار می­کند. استفاده از معادله حالت به لحاظ سادگی و سهولت محاسبات متداول است. در این آموزش از دو معادله حالت سوآو-ردلیش-کوانگ و پنگ رابینسون برای محاسبه تغییرات آنتالپی و آنتروپی استفاده شده است. برنامه متلب (Matlab) این محاسبات نیز در این آموزش قرار دارد.

برای دانلود کلیک کنید