پاورپوینت فرهنگ

دانلود فایل
 

 

 

 

 

پاورپوینت فرهنگ با 19 اسلاید که می توانید شما ان
را ویرایش کنید 

موضوعاتی که در پاورپوینت فرهنگ آمده
است:

مفهوم شناسی فرهنگ

تعریف لغوی فرهنگ

تعریف اصطلاحی
فرهنگ

ویژگی های فرهنگ

ابعاد و وجوه فرهنگ

 طبقه بندی فرهنگ

 اگر این پاورپوینت مدنظر شما نیست می توانید با ارسال
پیامک یا پیام در ایتا به این شماره 09921658946پاورپوینت موردنظر
خود را در اسرع وقت تحویل بگیرید

اسلایدهای از پاورپوینت فرهنگ

 ویژگی های فرهنگ

برخی ازویژگیهای مشترک که برای فرهنگ بیان شده، عبارت اند
از:

1ـ معناسازی و ارزش آفرینی: فرهنگ، بیانگر معنا و مفهوم،
ارزشها و هنجارها، روشها و سبک زندگی انسان هاست. فرهنگ، همانند
روح در کالبد پدیده ها و عناصر جهان فرهنگی، جاری است و به آنها
معناو جهت می دهد. روح سرزنده و متعالی، نشاط و شادابی را در بدن
ایجاد می کند.

2ـ زمانمندی و مکانمندی: فرهنگ، پدیدهای « زمانمند و
مکانمند» است و سبک و روش زندگی مردم هرجامعه، در هر زمان و هر
مکان، با شیوه زندگی مردمان دیگر در مکانها و زمانهای دیگر،
شباهتها وتفاوتهای قابل توجه دارد. بنابراین فرهنگ هر ملت، خاص
خود آنهاست و ریشه در تاریخ آن ملت دارد.

3ـ میراث جمعی بودن: فرهنگ،«میراث اجتماعی» است که توسط
افراد یک گروه یا جامعه و کنش ها و تعاملات آنها با هم به وجود می
آید و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

4ـ تاریخی بودن: فرهنگ، پدیده ای « تاریخی» است که از
انباشت تدریجی تجربه های افراد یک گروه در طول زمان، شکل گرفته
است. فرهنگ هر جامعه، ریشه در تاریخ آن جامعه دارد. بنابراین
کنشهای موردی و زودگذر، کنشهای فرهنگی و اصیل نیست.

5  ـ اکتسابی بودن: فرهنگ، پدیده ای «  آموختنی و
اکتسابی»است که در طول زندگی، از بدو تولد تا

پایان عمر، از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی آموزشی و تربیتی
از منابع بشری و وحیانی توسط افراد کسب می شود. در عصر حاضر،
علاوه بر نهادهای مذکور، رسانه ها و شبکه های مجازی نیز، در تولید
و انتقال فرهنگ، نقش اساسی ایفا می کنند.

6  ـ تحول پذیر بودن: فرهنگ، امری «  تحول پذیر» است و
همانند هر موجود زنده و به عنوان یک پدیده

انسانی، دچار تغییر و تحول می شود. بدین دلیل، فرهنگ، رشد و
تعالی، فراز و فرود دارد و پویایی و زوال در حوزه فرهنگ و جهان
فرهنگی اتفاق می افتد.

7ـ نظام مند بودن: فرهنگ، یک کل به هم پیوسته و منسجم است و
عناصر و اجزای آن برهم تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می
پذیرند.
دانلود فایل