قرار دادن پروکسی های وب دارای محدودکننده ظرفیت سرور

- قرار دادن پروكسی های وب دارای محدودكننده ظرفیت سرور

قرار دادن پروکسی های وب دارای محدودکننده ظرفیت سرور

خلاصه:

این مقاله، مسئله یافتن یک مجموعه محل اسکان با حداقل هزینه که هزینه خدمات دهی به درخواستهای دستیابی در یک محیط فقط خواندنی را بررسی کرده و محدودیتهای ظرفیتی گره ها را مدنظر قرار می دهد. مجموع هر بار تحمیل شده بر هر پروکسی نباید از ظرفیت آن بیشتر شود. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم جای گذاری پیشنهادی ما سطوح عملکردی خوبی را نشان می دهد و به تعادل بار یکسان در پروکسی های متفاوت دست می یابد:………….

برای دانلود کلیک کنید