سناریو شبیه سازی v lanبا cisco Packet tracer

- سناریو شبیه سازی v lanبا cisco Packet tracer

سناریو شبیه سازی v lanبا cisco Packet tracer

در این سناریوکه با cisco Packet tracer  شبیه سازسی شده است 6اتاق در نظر گرفته شده است که هر کدام داری چند pcیا لپ تاپ می باشند هر کدام از این سیستم ها داری یک آی پی می باشد و اتاق ها به ترتیب از room1تاroom6نامگذاری شده اند. هر کدام از سیستم ها به یکی از پورت های یک سوثیچ متصل شده است در این سناریو  قرار است سویچ را جوری برنامه ریزی کنیم که  پورت های مربوط به هر اتاق را یک vlanقرار گیرد.

توضیحات مربوط به سناریو در یک فایل ویدئویی به همراه فایل فایل سورس زیپ شده است.

برای دانلود کلیک کنید