پاورپوینت درمورد مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

- پاورپوینت درمورد مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت درمورد مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

1 فایل پاورپوینت | 20 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ

بخشی از پاورپوینت

فرایندهای حلقه باز

-فرضیه های زنجیره
-آوران زدایی

مکانیزم های کنترل مرکزی

-مولدهای الگوی مرکزی
-نقش  بازتابها و پدیده معکوس سازی رفلکسی
-نخاع شوکی هوشمند

-کنترل مرکزی حرکات سریع

-مسائل و مشکلات مرتبط با استفاده از بازخورد
-از قبل برنامه ریزی کردن حرکات سریع

موضوع برنامه حرکتی

-اطلاعات حسی و برنامه حرکتی
-انواع خطاهای برنامه حرکتی
-واکنش های راه اندازی
– مشکلاتی درمورد برنامه حرکتی

برنامه حرکتی تعمیم یافته

– فرضیه تکانه-زمانبندی
– وجوه جوهری و تغییرپذیر برنامه حرکتی تعمیم یافته

فرایندهای حلقه باز

فرضیه زنجیره پاسخ

ایده اصلی این فرضیه بر این استوار است که حرکت توسط محرک درونی یا بیرونی ایجاد می شود. در ادامه انقباضات عضلانی باعث ایجاد اطلاعات حسی (بازخورد پاسخ از نظر جیمز) می شود. جیمز آنها را اطلاعات تحریک کننده نامید که باعث انقباض بعدی می شوند. پس از انقباض دوم انقباضات بعدی به همین ترتیب تا پایان یک توالی معین ادامه می یابد.

•فرضیه زنجیره پاسخ مدلی از حلقه باز است؛ با این تفاوت که بازخورد در آن نقش دارد.
•همچنین این فرضیه شباهت ها دو تفاوت هایی نیز با تئوری حلقه بسته دارد.

آوران زدایی

•شرینگتون(1906): میمون ها بعد از آوران زدایی از آن دست استاده نمی کردند که این آزمایشات شواهدی را در تایید فرضیه زنجیره پاسخ فراهم نمود.
•ویلسون(1961): ملخ های آوران زدایی شده کمتر بال زدند و ارتفاع پایین تری داشتند ولی تغییری در الگوی بال زدن وجود نداشت. تاب و همکارانش نیز شواهدی فراهم نمودند که بر خلاف فرضیه زنجیره پاسخ بود. میمون های آوران زدایی شده در آزمایش آنها فقط در اجرای ظریف حرکات مشکل داشتند.

شواهد ارائه شده نشان دهنده مکانیسم های کنترلی کامل تر از فرضیه زنجیره پاسخ بود.

 

 

برای دانلود کلیک کنید