نمونه فرم تسویه حساب ساعتی با کارگران در محل

- نمونه فرم تسویه حساب ساعتی با کارگران در محل

نمونه فرم تسویه حساب ساعتی با کارگران در محل

نمونه فرم تسویه حساب ساعتی با کارگران در محل

یکی از فرم های مورد نیاز برای عموم مردم و صاحبان کسب وکارهای خرد و کلان

آیا می دانستید اگر کارگری را فقط جهت یک ساعت به کارگیری کنید وشرایط قراردادی و تسویه حساب و نیز موارد ایمنی را رعایت نکنید ممکن است دچار خسارت های مادی ومعنوی فراوانی بشوید.

کافی است جهت جلوگیری از این موضوع فرم مذکور پر و مهر وامضا وبایگانی گردد.

یک صفحه فایل ورد

برای دانلود کلیک کنید