نقشه رستری عمق سنگ بستر استان قم

- نقشه رستری عمق سنگ بستر استان قم

نقشه رستری عمق سنگ بستر استان قم

نقشه رستری عمق سنگ بستر استان  قم

نقشه رستری عمق سنگ بستر استان قم  که با استفاده از داده های پایگاه های اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود.

این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری عمق سنگ بستر است . ارزش پیکسلهای این رستر عمق سنگ بستر را با واحد سانتیمتر نشان میدهد.

دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد.

برای دانلود کلیک کنید