نوزاد ربایی

- نوزاد ربایی

نوزاد ربایی

تعداد صفحات 74 فرمت word   توضیحات محصول 

چکیده

کودک ربایی از جمله جرایمی محسوب می شود که از گذشته وجود داشته و امروز نیز با انگیزه های مختلف و دلایل متفاوت صورت می گیرد شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی ، مهمترین جرم علیه اشخاص جرم کودک ربایی است . تحت شرایطی کودک ربایی می تواند بعنوان یک بزه بین المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد جرم کودک ربایی و گروگانگیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند که یکی از مواهب خدادادی انسانها یعنی آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می آورند این جرایم علاوه بر اینکه آزادی تن اشخاص را سلب می کنند ، در اغلب اوقات صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل) و صدمات حیثیتی (ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس) بر پیکر افراد وارد می کنند که غیر قابل جبران می باشند و غالباً با نوعی عنف و تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه های سوء همراه هستند در جوامع امروزی این چنین جرایمی تحت عنوان ترورسیم مطرح و مورد پی گیری واقع می شوند با این که قانوّن گذار نظام جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر نظامهای موجود برای مهار و کنترل جرم کودک ربایی مجازاتهای سنگین و حتی در موارد خاص مجازات اعدام در نظر گرفته است ولی با این همه واقعیت این است که جرم کودک ربایی همچون جرایم دیگر در کشور ما در حال افزایش است و نمونه آن را نیز اخیراً در شهرستان سلماس شاهد بوده ایم  علیهذا در این نوشتار سعی شده شبه ای از ماهیت فقهی و حقوقی و تاریخچه آن مورد بررسی قرار گرفته تا ابهامات پیرامون آنها زدوده و نسبت به مردم اطلاع رسانی گردد . همانطور که از  اسم آن پیداست ، کودک ربایی از ربودن است و در تعریف آن گفته شده : به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر بوسیله زور ، تهدید یا فریفتن کودک ربایی گفته می شود و تاریخچه آن به قانون «حمورابی» اولین قانون مدونی که وجود دارد بر می گردد . چنانچه در ماده چهارده قانون مذکور آمده اگر کسی پسر جوان شخصی را برباید باید کشته شود ، در کتاب «تورات» نیز از کودک ربایی بحث شده و مجازات اعدام برای مجرم در نظر گرفته شده است در منابع فقه شیعه هم آمده اگر شخصی مرتکب کودک ربایی شود به عنوان مفسد فی الارض شناخته خواهد شد . بعضی از فقها مجازات قطع ید را تعیین کرده اند و حتی با مطالعه متون حقوقی و جزایی بعضی از کشورها به نظر می رسد که آنها نیز با چنین چالشی مهم مواجه هستند مثلاً در انگلستان مجازات کودک ربایی با توجه به نوع و اهمیت آن ، حبس یا جزای نقدی در حدود اختیارات دادگاه می باشد اگر جرم کم اهمیت و سبک باشد حداکثر 6 ماه حبس و 200 پوند جزای نقدی است و اگر جرم شدیدتر باشد آدم ربا حداکثر به حبس محکوم و مجازات می شود . بیشترین جرم کودک ربایی در مکزیک ، کلمبیا و آمریکای لاتین رخ می دهد بطوریکه در کشور کلمبیا روزانه بطور متوسط 4 نفر ربوده می شوند و به این خاطر در کنوانسیون بین المللی راجع به جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص حمایت هایی صورت گرفته که نمونه آن مصوبه 1973و ماده 25 کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 1989 که راجع به ربودن اطفال است ) را اشاره کرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

فصل اول : نوزاد ربایی

گفتاراول : آدم‌ربایی مشدد و ساده………………………………………………………………………………………………………………………..11

مبحث اول : جرم نوزادربایی………………………………………………………………………………………………………………………………….11

مبحث دوم : شروع به جرم نوزادربایی…………………………………………………………………………………………………………………..12

تاثیر تجربیات دیگر کشورها بر قانونگذار ایرانی……………………………………………………………………………………………………13

مبحث سوم : شروع به جرم درلایحه جدید قانون مجازات…………………………………………………………………………………..13

مبحث چهارم : نوزاد ربایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….15

رکن مادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

ویژگیهای بزه دیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

شکل ارتکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

مبحث پنجم : عدم رضایت شرط لازم………………………………………………………………………………………………………………….17

رکن معنوی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

الف) سوئنیت مرتکب: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

ب)انگیزه مرتکب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………18

مبحث ششم : مجازات نوزاد ربایی………………………………………………………………………………………………………………………..18

شروع به نوزاد ربایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

جهات تشدید مجازات جرایم ماده621ق.م.ا(آدم ربایی)………………………………………………………………………………………19

الف. سن مجنی علیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

ب. وسیله نقلیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

ج. ایراد صدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

مبحث هفتم : جرم نوزاد ربایی موضوع ماده631ق.م.ا…………………………………………………………………………………………20

توقیف یا اخفای غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………………………………………20

مطالعه جرم شناختی و حقوقی بزه کودک آزاری  ………………………………………………………………………………………………22

مبحث هشتم : انواع کودک آزاری ، علل و نتایج آن…………………………………………………………………………………………….26

الف : انواع کودک آزاری :………………………………………………………………………………………………………………………………………26

ب : علل کودک آزاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

ج : نتایج کودک آزاری………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

گفتار دوم: نقد و بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان …………………………………………………………………………….30

مبحث اول : جایگاه فقهی کودک آزاری……………………………………………………………………………………………………………….37

فصل دوم :تفاوت های آدم ربایی و نوزاد ربایی

گفتار اول :علل تشدید مجازات نوزاد ربایی…………………………………………………………………………………………………………..41

1- سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد……………………………………………………………………………………………..41

 2-ربودن با وسیله نقلیه……………………………………………………………………………………………………………………………………….41

 3-آسیب جسمی به مجنی علیه………………………………………………………………………………………………………………………….42

 4آسیب حیثیتی به مجنی علیه………………………………………………………………………………………………………………………..42

مبحث اول : شروع به نوزاد ربایی………………………………………………………………………………………………………………………….42

مبحث دوم : دفاع در مقابل نوزاد ربایی………………………………………………………………………………………………………………..44

مبحث سوم : 210 نوزاد ربایی به عنوان افساد فی الارض……………………………………………………………………………………46

مبحث چهارم : نوزاد ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر………………………………………………………………………………….47

گفتار دوم : نوزاد ربایی یا گروگانگیری؟……………………………………………………………………………………………………………….48

 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

منابع:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

ABSTRACT ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

برای دانلود کلیک کنید