عوامل بی حجابی

- عوامل بی حجابی

عوامل بی حجابی

قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق

    قل هی للذین آمنوا فی الحیاه الدنیا خالصه یوم القیامه   [اعراف : 32 ]

 

بگو چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده وروزی های

 پاکیزه را حرام کرده است ؟!

بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند (اگر چه دیگران

 نیز با آنها مشارکت دارند ولی ) در قیامت فقط برای مومنان خواهد بود .

برای دانلود کلیک کنید