فایل اتوکد طراحی پله گرد (قابل استفاده در طراحی پلان و مقطع)

- فایل اتوکد طراحی پله گرد (قابل استفاده در طراحی پلان و مقطع)

فایل اتوکد طراحی پله گرد (قابل استفاده در طراحی پلان و مقطع)

نمونه فایل اتوکد طراحی پله گرد (قابل استفاده در طراحی پلان و مقطع)

– فایل اتوکد طراحی پله گرد

قابل استفاده در طراحی پلان و مقطع

شما می توانید از این نمونه طراحی در طراحی پلان ها و نیز برش های خود استفاده نمایید.

برای دانلود کلیک کنید