سمینار عالی و فوق العاده از درس (( کنترل سازه )) مقطع ارشد و دکتری عمران به همراه مدلسازی و نتایج آنالیز یک قاب فولادی 10 طبقه مجهز به سیستم TMD

- سمینار عالی و فوق العاده از درس (( کنترل سازه )) مقطع ارشد و دکتری عمران به همراه مدلسازی و نتایج آنالیز یک قاب فولادی 10 طبقه مجهز به سیستم TMD

سمینار عالی و فوق العاده از درس (( کنترل سازه )) مقطع ارشد و دکتری عمران به همراه مدلسازی و نتایج آنالیز یک قاب فولادی 10 طبقه مجهز به سیستم TMD

سمینار عالی و فوق العاده از درس (( کنترل سازه )) مقطع ارشد و دکتری عمران به همراه مراحل مدلسازی دقیق سیستم کنترلی درنرم افزار و بررسی نتایج آنالیز یک قاب خمشی  فولادی 10 طبقه مجهز به سیستم TMD

برای دانلود کلیک کنید