زمان تاکتیکی Tactics Time

- زمان تاکتیکی Tactics Time

زمان تاکتیکی Tactics Time

زمان تاکتیکی (جلد 1)

Tactics Time

1001 Chess Tactics from the Real Games of Everyday Chess Players

1001 تاکتیک برگرفته از بازی های واقعی 

فرمت: PDF + PGN

با قابلیت چاپ و کپی

The best way to improve at chess is to solve tactics puzzles.

If you want to improve at chess but have limited time and energy available, this is your book! Now you can study positions that are happening in games you yourself might have played.

بهترین راه پیشرفت در شطرنج حل کردن تاکتیک است.

اگر می خواهید در شطرنج پیشرفت کنید اما زمان و انرژی محدودی در دارید، این کتاب مناسب شماست! حالا شما می توانید در پوزسیون هایی که به آنها برمی خوردید مطالعه و در آنها مهارت کسب کنید.

برای دانلود کلیک کنید