متغیر بازده سرمایه گذاری برای شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399

- متغیر بازده سرمایه گذاری برای شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399

متغیر بازده سرمایه گذاری برای شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399

در فایل پیوست شده تعاریف عملیاتی متغیر بازده سرمایه گذاری بر اساس داده های حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 به صورت کامل محاسبه و ارائه شده است. 

 

بازده سرمایه گذاری:

به منظور محاسبه عملیاتی بازده سرمایه گذاری از حاصل تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر جمع دارایی ها استفاده خواهد شد.

 

برای دانلود کلیک کنید