متغیر انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399

- متغیر  انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399

متغیر انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399

در فایل پیوست شده تعاریف عملیاتی متغیر انعطاف پذیری مالی بر اساس داده های حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 به صورت کامل محاسبه و ارائه شده است. 

متغیر انعطاف پذیری مالی

همانند جریان های نقدی که در توانایی پرداخت بدهی ضروری هستند و در ابقا دارایی حیاتی هستند، این عامل نیز یک متغیر اصلی و عمده است. صورت جریان های نقدی اغلب تویط تحلیل گران استفاده می شوند تا عملکرد مالی را اندازه گیری کنند. شرکت های با نقدینگی بالا و در دسترس می توانند سرمایه های خود را بسیار سریع تر از همتاهای خود تامین کنند. در نتیجه انتظار بر آن است که رابطه مثبتی بین جریان وجوه نقد از یک طرف و انعطاف پذیری از طرف دیگر وجود داشته باشد. برای مقایسه پذیری بیشتر بین شرکت ها، این متغیر از طریق تقسیم آن به کل دارایی ها، مقیاس بندی شد (انوری رستمی و همکاران، 1394).

برای دانلود کلیک کنید