نرخنامه میوه و تره بار اصفهان از سال 98 تا مهر 1400

- نرخنامه میوه و تره بار اصفهان از سال 98 تا مهر 1400

نرخنامه میوه و تره بار اصفهان از سال 98 تا مهر 1400

در این فایلی که برای شما آماده کرده ایم 

نرخنامه اعلامی میوه تره بار اصفهان به تفکیک ماه ها در روز های مختلف آورده شده است

البته بعضی روز ها ناقص است اما در هر ماهی خدقل 4 الی 5 روز آورده شده است 

برای دانلود کلیک کنید