پاورپوینت درمورد باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه PGPR است-37 اسلاید

- پاورپوینت درمورد باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه PGPR است-37 اسلاید

پاورپوینت درمورد باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه PGPR است-37 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

ازتوباکتر((Azotobacter یک باکتری آزادزی تثبیت کننده ازت است. گونه های اولیه آن بنام
A. Chroococcum در سال 1901 در هلند جداسازی شدند و امروز دارای گونه های محتلفی می باشند. ازتوباکتر در خاک، ریزوسفر و حتی بافتهای گیاه ذرت(Halberg 1995) هم مشاهده شده است.

وضعیت درایران

مکانیسم های P.G.P.R ها برای  بهبود رشد و عملکرد گیاه :

این باکتریها با استفاده از 4 مکانیسم زیر به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث بهبود رشد و عملکرد گیاه می شوند    :
 
n=Biofertitizers کودهای زیستی (بیولوژیک)
 
n=(Phytohomons) Biostimulants تحریک های زیستی
 
n=Bioprotectansمراقبتهای زیستی
 
n=Bioremediation زیست پالایی

1- بهبود جذب عناصر غذایی (Biofrttilizers)
3-2 کاهش بیماریهای گیاهی
n     مکانیسم های کنترل:
روابط آنتی بیوز و تولید انواع مواد آنتی بیوتیک
سیدروفو رها
2.جداسازی PGPR از ریزوسفر گیاه:

به طور کلی نحوه عمل PGPRs را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :

Rhizosphere

 

 

 

 

و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه …

برای دانلود کلیک کنید