پاورپوینت گرما

- پاورپوینت گرما

پاورپوینت گرما

پاورپوینت گرما با 41 اسلاید قابل ویرایش می باشد 

موضوعات پاروپوینت گرما:

مقدمه 

انرژی درونی 

واحد اندازه گیری انرژی

دما

گرمای نهان

علت نام گذاری گرمای نهان

تعریف گرمای نهان ذوب و گرمای نهان انجماد

انتقال گرما 

رسانایی

همرفت

علت بوجود آمدن همرفت

سه شرط برای ایجاد جریان همرفتی

آزمایش 

تابش

گرم سازی و سردسازی

جلوگیری از اتلاف گرما

کار و گرما

موتور اتومبیل

موتور جت

موتور موشک

 

 

برای دانلود کلیک کنید