پاورپوینت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و برنامه ریزی سلامت

picuploaded 56 - پاورپوینت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و برنامه ریزی سلامت

پاورپوینت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و برنامه ریزی سلامت

پاورپوینت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و برنامه ریزی سلامت

 

 

25اسلاید

مفهوم مدیریت

مدیریت به معنای به کارگیری منابع برای دستیابی به اهداف است.
برای دست یافتن به هر هدفی باید کاری انجام داد و برای انجام کار به منابع نیازمندیم و خودِ کار یا فعالیت چیزی جز تعامل بین این منابع نیست.

 

انسان یک موجود اجتماعی است، یعنی به تنهایی نمی تواند نیازهای خود را برآورده سازد و برای یافتن پاسخ مناسب برای نیاز های خود به دیگران نیازمند است .
هنگامی که پاسخ به نیاز گروهی از افراد جامعه از عهده یک نفر خارج است و جمعی از افراد را ناگزیر از همکاری با یکدیگر به منظور پاسخ به آن نیاز کند، هسته اولیه یک سازمان شکل می گیرد
مدیریت سازمان به کارگیری منابع سازمان برای دستیابی به هدف یا ر سالت آن است
 
 
وظایف اصلی مدیریت در سازمان:
 
برنامه ریزی: مقصود از برنامه ریزی حرکت از ماموریت به فعالیت است
سازماندهی و هماهنگی: سازماندهی به معنای تشکیل واحد های تخصصی در ساز مان است . هماهنگی به معنای در کنار هم قرار دادن واحدهای تخصصی است.
انگیزش و رهبری: کارگیری حداکثر ظرفیت منابع انسانی در جهت اهداف سازمانی است
کنترل: فعالیت ها به منظور نیل به اهداف سازمانی طراحی و اجرا می شوند؟

برای دانلود کلیک کنید