متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول – ویرایش 2014

- متن فارسی  متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول - ویرایش 2014

متن فارسی متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول – ویرایش 2014

متن  کامل  وفارسی

 

فیزیک         هالیدی

جلد  اول  مکانیک   گرما

ویراست   2014

رابرت رزنیک  دیوید هالیدی جرال واکر

547   صفحه  فارسی

PDF

کیفیت   عالی

ازمعتبرترین ومهمترین وجامع ترین منابع فیزیک ویادگیری فیزیک درهمه ی جنبه های وشاخه ها فیزیک موسوم به فیزیک هالیدی است این مجموعه ی بسیارباارزش تقریبأ درتمامی مراکزدانشگاهی جهان ازجمله ایران منبع درس پایه ی فیزیک است که شامل سه جلد است وهرجلد مفاهیم فیزیک را بطورکامل ومشروح شرح داده است به عبارتی آموختن فیزیک وتسلط براین علم بدون یادگیری کامل این مجموعه کاری دشواراست لذا این مجموعه همان الفبای یادگیری فیزیک است بطوریکه به جرأت می توان ادعا کرد بدون درک کامل یادگیری وتسلط براین مفاهیم بنیادی درک سایر مفاهیم عالی تر امکان ندارد شاخه های فیزیک هسته ای مکانیک کوآنتومی نسبیت خاص وعام مکانیک آماری ترمودینامیک الکترومغناطیس مدرن و……….. بدون پشتوانه ی علمی مربوط به فیزیک هالیدی غیرممکن است   جلد اول این مجموعه به مکانیک وگرما پرداخته است این متن آخرین ویرایش مربوط به سال 2014 میلادی است وشامل متن کامل وفارسی فصول وبخش های هرفصل وخلاصه ی فصل وراهنمایی حل مسائل استراتژی حل عناوین فصول وتعداد بخش های هرفصل عبارتند از

فصل اول اندازه گیری هفت بخش -فصل دوم حرکت درراستای خط راست ده بخش – فصل سوم بردارها هشت بخش – فصل چهارم حرکت دردو وسه بعد نه بخش – فصل پنجم نیروحرکت یک (پایستار) نه بخش – فصل ششم نیرووحرکت دو ( ناپایستار) پنج بخش – فصل هفتم انرژی جنبشی وکار نه بخش – فصل هشتم انرژی پتانسیل پایستگی انرژی هشت بخش – فصل نهم مرکزجرم واندازه حرکت خطی دوازده بخش – فصل دهم چرخش ده بخش – فصل یازدهم غلتش گشتاور واندازه حرکت  زاویه ای ده بخش – فصل دوازدهم تعادل وکشسانی هفت بخش – فصل سیزدهم گرانش نه بخش – فصل چهاردهم دما گرما قانون اول ترمودینامیک دوازده بخش – فصل پانزدهم نظریه جنبشی گازها یازده بخش – فصل شانزدهم آنتروپی  قانون دوم ترمودینامیک هشت بخش وشامل پیوست ها فرمول های ریاضی موردنیاز روابط تبدیل جدول عناصر خواص عناصرضریب های تبدیل حل مسائل برگزیده خلاصه ی تمام فصول

این محصول متن کامل وفارسی فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک  و گرما ویرایش 2014در شانزده فصل وبخش های هرفصل وخلاصه ی هرفصل ونمونه حل مسائل پیوستها به زبان نوشتاری فارسی در پانصدوچهل وهفت صفحه فارسی دریک فایل پی دی اف pdf دریک فایل زیپ zip ارایه شده است

 

برای دانلود کلیک کنید