تاثیر سخنان بیهوده دیگران

- تاثیر سخنان بیهوده دیگران

تاثیر سخنان بیهوده دیگران

سخنان بیهوده دیگران ازروی بدخواهی وحسادت؛ می تواند بر نیروی تخیل ما غلبه کرده ومانع پیشرفت وبلند پروازی ما شود. در یک صفحه به صورتpdf

برای دانلود کلیک کنید